Bel ons op 0529 450 000 · info@sdsommen.nl
X
 • Geen producten in de lijst

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

SDS OMMEN Systemen en Projecten B.V.

Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nr. 05053789.

Onze rechtsverhoudingen worden dan ook uitsluitend door de volledige tekst bepaald waarvan wij desgevraagd kosteloos een exemplaar zullen toezenden.

 1 ALGEMEEN.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SDS Ommen Systemen en Projecten B.V. te Ommen, verder te noemen verkoper, met (een) derde(n), verder koper genaamd, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door verkoper gedane aanbiedingen, dan wel verstrekte adviezen.
 • Te allen tijde zullen deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door koper gehanteerde voorwaarden, voor zover althans niet schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2 AANBIEDINGEN EN PRIJZEN.

2.1.       Alle door verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens een schriftelijk genoemde termijn van bindendheid.

2.2.       Ingeval er ter zake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevestiging zijdens verkoper is verzonden, dan zijn partijen aan die bevestiging gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.

2.3.       Ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen, dan wel andere heffingen. Een verhoging of verlaging in één of meerdere der kostenfactoren kan door verkoper worden verrekend, althans na drie maanden.

2.4.       Eventueel gedane mededelingen, c.q. toezeggingen van door verkoper ingeschakelde tussenpersonen, medewerkers en/of vertegenwoordigers binden verkoper niet, dan na schriftelijke bevestiging.

2.5.       Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en monstermateriaal geven een algemene voorstelling van door verkoper gevoerde artikelen en kunnen nimmer als garantie dienen. De in een aanbieding aangegeven maten, gewichten en technische gegevens zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd.

3 LEVERING EN LEVERTIJD.

3.1.       Alle goederen reizen voor risico van de koper, behoudens in het geval van art. 7:11 B.W. en levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de goederen op de overeengekomen plaats. Verkoper is vrij in de keuze van het transportmiddel en koper is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling.

3.2.       Een bij de aflevering verstrekt document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der goederen juist weer te geven, tenzij koper eventuele bezwaren terstond schriftelijk kenbaar maakt aan verkoper. Koper is gehouden de goederen bij inontvangstneming op hoeveelheid en hoedanigheid te controleren.

3.3.       Ingeval van levering op afroep is koper gehouden de goederen binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn uiterlijk binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel binnen de termijn als gesteld in een schriftelijke sommatie van de verkoper. Bij gebreke van een afroep, c.q. afname binnen één der vorenbedoelde termijnen heeft verkoper het recht de verkochte goederen in rekening te brengen en deze voor rekening en risico van koper op te slaan, dan wel de overeenkomst door eenvoudige mededeling, zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden. In geval van facturering gaat de betalingsverplichting van koper ter stond in, terwijl koper ingeval van ontbinding gehouden is alle door verkoper geleden schade te vergoeden.

3.4.       Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient koper verkoper schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Verkoper zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van verkoper, behoudens in geval van opzet of grove schuld, noch heeft koper het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de goederen te weigeren.

3.5.       De door de leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in, dat deze door leverancier vervaardigde of verstrekte gegevens en/of voorwerpen niet dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

3.6.       Koper heeft niet het recht geleverde aan de verkoper te retourneren, behoudens althans voorafgaande schriftelijke toestemming.

4 OVERMACHT.

4.1.       Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst jegens één der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, of feitelijk onmogelijk, gelden voor die partij als overmacht.

4.2.       Ingeval van overmacht is verkoper niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht geldt de overeenkomst als van rechtswege ontbonden, doch in zodanig geval is koper wel gehouden de voor de situatie van de overmacht geleverde goederen en/of diensten aan verkoper te voldoen. Indien er sprake is van een tijdelijke overmachtsituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de overmacht opleverende toestand is geëindigd.

5 EIGENDOMSVOORBEHOUD.

5.1.       Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat verkopers vordering ter zake de geleverde goederen, verschuldigd geworden rente en incassokosten daaronder begrepen, volledig door koper zullen zijn voldaan.

5.2.       Koper is niet gerechtigd goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden in eigendom te doen overgaan, of op deze goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht te verschaffen.

6 BETALING.

6.1.       Betaling van door verkoper gevoerde goederen dient contant te geschieden bij aflevering, behoudens een andersluidende door verkoper aangeduide termijn op haar factuur. In ieder geval dient koper evenwel uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen, zulks zonder enige korting en op een door verkoper aan te wijzen bank- of girorekening, dan wel in contanten ten kantore van verkoper. Betalingen van leveranties welke een bedrag lager dan € 2.500,00 belopen, dient immer contant bij afname c.q. aflevering te geschieden. De verkoper is gerechtigd op facturen een kredietbeperkings-toeslag van 2% op te nemen, welke door de verkoper bij non-betaling op de vervaldag onvoorwaardelijk is verschuldigd. Verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.

6.2.       Indien betaling niet contant plaatsvindt, dan wel bij gebreke van een betaling uiterlijk op de vervaldag als bedoeld in par. 6 sub 1., verkeert koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een sommatie, dan wel in gebrekenstelling, vereist zal zijn. In zodanig geval is de totale vordering van verkoper, ook die betrekkelijk tot nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan verkoper verschuldigd een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Voorts is koper alsdan aan verkoper verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, welke verkoper moet maken om tot de voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum en met een minimum van € 50,00. Uit het enkele feit, dat verkoper zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van koper tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van koper wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvraag verschuldigd.

6.3.       Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is verkoper gerechtigd – ongeacht enig getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen – reeds geleverde goederen terug te nemen, c.q. is zijn vordering ineens opeisbaar, dan wel heeft verkoper het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling en zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, een en ander onverminderd verkopers recht op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en ontstane kosten daaronder begrepen.

6.4.       Zolang koper niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is verkoper niet gehouden verdere leveranties te doen, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van verkoper verminderde kredietwaardigheid van koper. Te allen tijde heeft verkoper het recht zekerheid voor de betaling van leveranties te verlangen, terwijl verkoper bij gebreke van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei gehoudenheid tot schadevergoeding.

7 AANSPRAKELIJKHEID.

7.1.       Mededelingen zijdens verkoper betrekkelijk tot kwaliteit of andere eigenschappen van de goederen binden verkoper eerst, nadat deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een garantie te verstrekken. Garantiecertificaten worden slechts op naam verstrekt. Elke aansprakelijkheid voor schade, zowel directe, als indirecte, ontstaan tengevolge van samenstelling of kwaliteit van de door verkoper geleverde goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover deze althans niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper. Verkoper dient immer de gelegenheid te worden gegund alsnog naar behoren te leveren, c.q. te presteren.

7.2.       Advisering geschiedt te allen tijde naar beste kunnen en weten en kan nimmer aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van welke schade dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

7.3.       Mochten op door verkoper gevoerde goederen door de fabrikant verstrekte gegevens omtrent kwaliteit en eigenschappen zijn opgenomen, waaraan deze goederen, ten bewijze van koper, niet voldoen, dan zal een eventuele aansprakelijkheid van verkoper nimmer verder kunnen gaan, dan de aanspraken, welke verkoper jegens de fabrikant geldend kan maken.

7.4.       Koper vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid welke op verkoper jegens derden zou kunnen rusten ter zake door verkoper aan koper geleverde goederen en/of diensten.

7.5.       Door verkoper geleverde goederen zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en eventueel aangegeven eigenschappen zijn proefondervindelijk getest, doch zijn en kunnen niet worden gegarandeerd. Uitgezonderd opzet en grove schuld wordt ter zake geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.6.       Ter zake van dosering en toepassing door de koper van door verkoper geleverde goederen, noch ter zake van onoordeelkundig gebruik, noch ten aanzien van gebruik niet overeenkomstig het doel, wordt enigerlei aansprakelijkheid, ook niet voor eventuele gevolgschade, aanvaard.

7.7.       Ingeval door verkoper geleverde apparatuur niet deugdelijk mocht functioneren, dient koper verkoper te allen tijde in de gelegenheid te stellen om voor herstel, dan wel vervanging zorg te dragen. Verkoper is in geen geval tot meer gehouden, dan tot herlevering, dan wel tot vergoeding van een schade, welke nimmer hoger zal zijn, dan het factuurbedrag. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.8.       Bij aantoonbare opzet, dan wel grove schuld zijdens verkoper is de aansprakelijkheid van verkoper nimmer verdergaand dan tot datgene, waarop conform de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van verkoper rechten geldend kunnen worden gemaakt. In ieder geval is de aansprakelijkheid van verkoper echter nimmer verdergaand dan tot de hoogte van het factuurbedrag.

8 RECLAMES.

8.1.       Eventuele reclames dienen op straffe van verval binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt. Elk recht op reclame vervalt, indien de goederen door koper in gebruik zijn genomen, dan wel door koper zijn doorverkocht.

8.2.       Ingeval van verborgen gebreken, dan wel van gebreken, welke bij normale oplettendheid niet terstond door koper konden worden geconstateerd, vervalt ieder recht van reclame, indien tussen levering en reclame een periode is verstreken van 3 maanden.

8.3.       Ingeval van levering van partijgoederen, dan wel tweedehands goederen, of soortgelijke goederen is ieder recht van reclame uitgesloten. Voor deze goederen geldt, dat voetstoots, in de staat waarin deze goederen zich bevinden, en voor eigen bate en schade wordt gekocht.

8.4.       Ingeval van levering van een zelfbouwpakket staat verkoper uitsluitend in voor de deugdelijkheid van materialen, voor zover deze niet afkomstig zijn uit partijgoederen. Enigerlei aansprakelijkheid ter zake verwerking of daartoe gegeven instructies wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens verkoper.

8.5.       Bij een eventuele reclame is koper verplicht verkoper in de gelegenheid te stellen de gestelde ondeugdelijkheid te onderzoeken, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame komt te vervallen. Een eventueel monster dient in overleg met verkoper en in zijn bijzijn te worden genomen en ten behoeve van onderzoek verzegeld te worden verzonden. Mocht de reclame door verkoper gerechtvaardigd worden geacht, dan is deze nimmer tot meer gehouden dan tot gratis herlevering, dan wel het betalen van een vergoeding tot ten hoogste het gefactureerde bedrag.

8.6.       Eventuele reclames kunnen de op koper rustende betalingsverplichting nimmer opschorten, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.

9 ANNULERING.

9.1.       Indien koper in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtingen te voldoen, is verkoper gerechtigd alle lopende orders, ook voor zover reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te annuleren.

9.2.       Ingeval koper een verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert heeft verkoper naast het recht om nakoming te verlangen, evenzeer recht om vergoeding te verlangen van tot aan dat moment geleverde goederen en/of diensten, alsmede op vergoeding van alle kosten en schade, interest en gederfde winst.

10 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

10.1.     Op alle aanbiedingen van verkoper, tussen verkoper en derden tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

10.2.     Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daarvan gederiveerde overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens ressort verkoper is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.

11 AANVULLENDE VOORWAARDEN AANNEMING VAN WERK.

11.1.     Deze aanvullende voorwaarden gelden met inachtneming van het voorgaande en met dien verstande, dat de aanvullende voorwaarden ingeval van strijdigheid met voorgaande bepalingen prevaleren.

11.2.     Ingeval van een overeenkomst van aanneming met een opdrachtgever, geldt dat de opdracht het complete werk omvat, zoals in de aanbieding van de opdrachtnemer omschreven.

11.3.     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de verplichtingen van de opdrachtnemer:

 1. bijkomende werken van welke aard dan ook, indien niet aangeboden;
 2. te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen, dan wel ander speciaal benodigd gereedschap;
 3. het ter beschikking stellen en opstellen van speciaal materieel en het verwijderen daarvan;
 4. de levering van brandstoffen en andere hulpmaterialen nodig voor uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor een eventuele beproeving en inbedrijfstelling;
 5. het tijdens de duur der werkzaamheden ter beschikking stellen van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang als onderkomen voor het personeel en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen van het personeel;
 6. zodanige voorzieningen, dat de voortgang van het werk niet wordt belemmerd. Opdrachtgever dient te allen tijde de nodige voorzieningen en maatregelen te treffen, opdat het werk normaal doorgang kan vinden.

11.4.     Eventueel afkomende materialen worden het eigendom van de opdrachtnemer.

11.5.     Artikel 1646 B.W. wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.6.     De opleveringstermijn wordt automatisch verlengd, indien opdrachtnemer door omstandigheden van buitenaf, dan wel tengevolge van overmacht niet in staat is het werk doorgang te doen vinden, met een termijn gelijk aan de duur van voormelde omstandigheden.

11.7.     Bij overeenkomsten van aanneming is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor:

 1. fouten in van opdrachtgever afkomstige ontwerpen, gegevens of orders;
 2. functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen, door opdrachtgever is voorgeschreven;
 3. ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen, door opdrachtgever ter beschikking gesteld;
 4. ondeugdelijk uitvoering van werkzaamheden van door opdrachtgever aangestelde derden.
 5. personen, die zich in of bij het voorwerp, waarop de werkzaamheden betrekking hebben, bevinden, voor zover niet in dienst van de leverancier. Zij worden geacht te staan onder toezicht en bevel van opdrachtgever, zelfs indien zich op of bij dat voorwerp geen beheerder namens de opdrachtgever bevindt of het voorwerk zulk een beheerder niet heeft.
 6. schade ontstaan aan kabels en buizen en leidingen, indien en voor zover de opdrachtnemer door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Evenmin is de opdrachtnemer aansprakelijk indien hem de ligging niet door de opdrachtgever is medegedeeld.

11.8.     Oplevering wordt geacht te zijn geschied, na daartoe strekkende mededeling zijdens opdrachtnemer aan opdrachtgever en indien het werk geheel is afgerond.

11.9.     De goede werking van het geleverde, alsmede de deugdelijkheid van materialen en constructie – voor zover afkomstig van opdrachtnemer worden tot 4 maanden na oplevering gegarandeerd, behoudens de gevallen als hieronder genoemd:

 1. indien door anderen, dan opdrachtnemer aan het geleverde werkzaamheden zijn of worden verricht;
 2. indien gebreken in het geleverde het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen, die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 3. Van buitenaf komend onheil en het niet gebruiken van het geleverde overeenkomstig bestemming.
 4. een andere termijn, dan 4 maanden, schriftelijk op naam van opdrachtgever is verstrekt. Na ommekomst van de in dezes genoemde periode zijn geen reclames meer mogelijk.

11.10.   Bij aangenomen werk geldt als betalingsvoorwaarde, dat 60% van de aanneemsom door de koper dient te worden voldaan bij levering van de benodigde materialen, terwijl het restant van de aanneemsom, ofwel 40%, terstond na oplevering, in voormelde zin, door opdrachtgever dient te worden voldaan. Opdrachtgever is zondermeer gehouden een na aflevering verzonden factuur binnen de daarin aangeduide termijn aan opdrachtnemer te voldoen, bij gebreke waarvan verkoper niet tot enige werkzaamheid zal zijn te verplichten. Voor de op de opdrachtgever rustende betalingsverplichting zij voorts gewezen naar het bepaalde in par. 7 dezes.